CONCEPTES BÁSICS

Què és un cuidador?

Un cuidador/ra és aquella persona que té al càrrec una o més persones que tenen dificultat per realitzar les activitats de la vida diària (dutxar-se, vestir-se, alimentar-se..) per elles mateixes.

Qui és un cuidador?

Sovint el cuidador de la persona amb dependència és un familiar que s’ocupa d’aquesta.

També un cuidador pot ser una persona amb una certa experiència i/o formació, que dona atenció a la persona en el domicili d’aquesta, com a feina amb retribució econòmica.

Els professionals dels centres de dia o residencials, públics o privats, per a persones grans o amb discapacitat, també són cuidadors.

Activitats de la Vida Diària (AVD)

Són totes aquestes accions que realitzem diàriament o no, i que està relacionades directament amb la nostra autonomia.  Podem dividir-les en:

AVD bàsiques–són aquelles que fem habitualment i estan relacionades amb la nostra cura personal: dutxar-se, vestir-se, desplaçar-se pel domicili, …

AVD instrumentals—feines domèstiques, organitzar i fer la compra, desplaçar-se per fora del domicili…

AVD avançades—organitzar un viatge…

Autonomia personal

És la capacitat de la persona en poder pensar, organitzar i realitzar pel seu compte les activitats de la vida diària, en el moment més adequat i d’una forma correcte, fent ús o no d’un producte de suport.

Qui és una persona amb dependència?

Tota persona que necessita l’ajuda d’una altre persona per poder realitzar alguna o totes les activitats de la vida cotidiana.

Les persones amb dependencia, sovint tenen la necessitat d’estar cuidades les 24 hores del dia, ja que presenten greu deterioro cognitiu i/o físic.

Els factors causants de la dependència  poden ser:

   • problemes físics o sensorials
   • malalties diverses
   • deteriorament cognitiu
   • malalties psiquiàtriques
   • discapacitat intel·lectual

Aquests factors poden venir agreujats per:

   • problemes econòmics
   • aïllament socials
   • nivell d’estudis
   • afectació emocional
   • barreres arquitectòniques
   • barreres socials

Persona amb mobilitat reduïda

Són persones que degut a una lessió o malaltia tenen limitada la possibilitat de caminar, curtes o  llargues distàncies. Poden ser persones amb problemes físics, cardíacs o amb problemes respiratoris. També es considera una persona amb mobilitat reduïda aquella que, per algun problema ja sigui psíquic o sensorial depenen d’altres persones per els desplaçaments, exemples persones amb autisme sever o persones amb dèficit visual.

En sedestació

Estar assegut

En bipedestació

Estar dret

En decúbit

Estar estirat

Transferència

És l’acte de passar d’una superfície a una altre. Quan parlem de persones amb dependència ens referim al fet de passar de la cadira de rodes al llit, o al wc, o una altre cadira o butaca i viceversa.

Barrera arquitectònica

És qualsevol element o estructura que pugui dificultar que una persona realitzi les seves activitats de la vida diària amb autonomia, fent ús o no d’un producte de suport.

Exemple: un esglaó és una estructura que dificulta a accedir a un lloc a una persona que té dificultats per pujar-lo o baixar-lo, ja sigui perquè no tingui força o mobilitat. les cames o necessita fer ús d’una cadira de rodes per desplaçar-se.