Supressió barreres d’accessibilitat

Tota persona al llarg de la seva vida, per raons diverses, es pot trobar en la condició de que el seu entorn es converteix en un espai difícil o impossible d’utilitzar. Fins fa relativament poc,  això no es considerava un tema important de resoldre, però actualment parlem que qualsevol obstacle que impedeixi  a una persona realitzar les seves activitats, es considera una barrera d’accessibilitat que vulnera el principi d’igualtat de les persones.

Segons la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat aprovada en pla del parlament de Catalunya el 15 d’octubre de 2014 defineix com a ….

Accessibilitat: el conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han de complir l’entorn, els espais, els edificis, els serveis, els mitjans de transport, els processos, els productes, els instruments, els aparells, les eines, els dispositius, els mecanismes i els elements anàlegs perquè totes les persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible.

Barreres a l’accessibilitat: els impediments, les traves o els obstacles per a la interacció de les persones amb l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis, la informació i les comunicacions. Les barreres a l’accessibilitat poden ésser:

1r. Barreres arquitectòniques: barreres de caràcter físic que limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.

2n. Barreres en la comunicació: barreres que limiten o impedeixen l’expressió i la recepció d’informació o de missatges, sia en la comunicació directa, sia en els mitjans de comunicació.

3r. Barreres d’actitud: actituds que, directament o indirectament, per acció o per omissió, generen una situa­ció discriminatòria, en obstaculitzar que una persona amb discapacitat pugui gaudir dels seus drets en igualtat de condicions respecte a una altra persona en una situació anàloga.”

Tipus de barreres arquitectòniques:

Barreres urbanístiques: són les que ens trobem en els espais públics.

 • voreres estretes
 • un esglaó per entrar a un servei públic o privat
 • rampes amb una inclinació incorrecte 
 • portes pesades difícils d’empènyer
 • mobiliari urbà obstaculitzant el pas dels vianants

Barreres d’edificació: són els que es troben en els espais interiors

 •  un esglaó per entrar a la dutxa o per sortir a la terrassa
 • un objecte en mig del pas
 • una columna poc visible
 • passadissos massa estrets que dificulten al gir amb cadira de rodes
 • escales i passadissos sense baranes
 • banys estrets i sense espai per moure’s amb cadira de rodes
 • un armari molt alt
 • portes estretes

Barreres en el transport: tots aquells obstacles que dificulta la utilització del transport públic o privat

 • esglaons per pujar al tren o a l’autobús
 • escales per canviar d’andana
 • vagons sense espais adaptats per cadires de rodes
 • taxis sense adaptació de cadira de rodes

 Tipus de barreres en la comunicació

 • absència de cartells lluminosos o indicacions escrites en el transport públic
 • pel·lícules i espectacles sense audiodescripció, traducció a la llengua dels signes i/o transcripció escrita
 • escrits sense traducció al Braille
 • semàfors sense senyal sonor per a cecs

Tipus de barreres d’actitud

 • discriminar una persona  per realitzar una tasca perquè té algun tipus de discapacitat
 • considerar que una persona no pot realitzar una activitat pel fet que té alguna malaltia o deficiència
 • no adaptar l’entorn, tot i conèixer com fer-ho
 • no tenir en compte l’opinió i les decisions d’una persona pel fet de tenir una discapacitat o dependència
 • aparcar en una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda sense disposar de targeta

Per poder suprimir las barreres arquitectòniques i de comunicació ens hauríem de regir per concepte de Disseny Universal que el definirem com:

Disseny universal o disseny per a tothom: el disseny d’entorns, espais, edificis, serveis, mitjans de transport, processos, productes, aparells, instruments, eines, dispositius i elements anàlegs que garanteix que, sense que hi calguin adaptacions, totes les persones hi poden accedir, en la mesura possible, sense excloure la utilització de mitjans de suport, si calen, per a grups particulars de persones amb diversitat funcional.”

És a dir, quan es crea un espai nou ja sigui d’interior o exterior o es pensa en la creació d’un esdeveniment o espectacle, el disseny d’aquest ja hauria de ser adaptat tenint en consideració que tota persona pugui participar d’aquest, sense obstacles.

Per suprimir les barreres d’actitud:

M’atreviria a dir que per donar la mateixa oprotunitat a les persones amb dependència o discapacitat hauríem de tenir en compte el concepte d’equitat, que és defineix com:

Equitat: tracte diferenciat que es dispensa a cada individu, en funció de les seves necessitats, amb la finalitat de garantir la igualtat i reduir els factors de discriminació.”

Cal procurar facilitar a cadascú el que li sigui necessari per tal de poder garantitzar que pugui realitzar el que hagi de fer o el què vulgui fer.

Alhora és molt important respectar el dret d’autodeterminació (dret a decidir) que té tota persona. Tota persona té dret a decidir què és el què vol fer i com. (Hi ha algunes persones que degut a la seva afectació aquesta dret a decidir el tenen limitat, com és el cas de les persones amb un deteriorament cognitiu avançat)

Podreu llegir més sobre tots aquest temes en els articles entrats en la pàgina BLOG.  Per trobar-los cliqueu a la categoria:  Supressió barreres