Llei de la Dependència

QUÈ ÉS LA DEPENDÈNCIA?

“l’estat de caràcter permanent en que es troben les persones que, per raons derivades per l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua de autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altre o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres recolzaments per la seva autonomia personal”

LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDÈNCIA va establir que tota persona que es trobi en un estat irreversible de dependència, és a dir que es trobi en incapacitat per realitzar algunes o totes les activitats de la vida diària de forma autònoma i que necessiti d’altres persones, té el dret de sol·licitar el Reconeixement de la situació de depèndencia.

Segons la pàgina web del Departament de Treball, Afers social i Famílies de la Generalitat de Catalunya:

Són titulars dels drets establerts a la Llei, els ciutadans i les ciutadanes espanyols que compleixin els requisits següents:

  • Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.
  • Les persones que, tot i reunir els requisits anteriors, no tenen la residència espanyola es regeixen per la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, pels tractats internacionals i pels convenis que s’estableixen en el seu país d’origen.

Per resoldre qualsevol dubte o presentar la sol·licitud és recomanable demanar cita a Servei bàsic d’atenció social de la població on està empadronada la persona sol·licitant. Se li assignarà, si encara no té, un o una treballadora social que s’encarregarà de fer la sol·licitud i posteriorment elaborar el  Programa individual d’atenció (PIA), segons la situació personal, l’entorn familiar i la disponibilitat de serveis.